Amortització en el canvi de caldera per aerotermia

A continuació expliquem mitjançant un cas pràctic en quants anys es pot amortitzar el canvi de caldera per aerotermia. Concretament, analitzem la millora, l’anàlisi estàtica i dinàmica de la recuperació de la inversió en substituir una antiga caldera de gas per una aerotermia només per a l’aigua calenta sanitària.

Diferències entre càlcul estàtic i càlcul dinàmic

En l’anàlisi estàtica el termini de recuperació de la inversió, indicat en anys, s’obté dividint el cost net de la inversió per l’estalvi net anual generat per la mesura de millora.

01

El cost net de la inversió correspon a la suma dels costos de les mesures de millora, restant les subvencions i ajudes que es poden obtenir.

02

L’estalvi net anual correspon a l’estalvi energètic generat per la mesura de millora, del qual és necessari restar el cost anual de manteniment.

03

En l’anàlisi dinàmica de la recuperació de la inversió, s’ha utilitzat el Valor Actual Net (VAN) com a criteri dinàmic de valoració de la inversió, amb l’objectiu de determinar el termini de recuperació de la inversió d’una forma més ajustada a la realitat. Aquest criteri està basat en la determinació dels beneficis futurs a partir de la variació dels tipus d’interès en el temps i dels fluxos de caixa generats pel projecte.

El resultat s’indica com la diferència entre els beneficis futurs i el cost net de la inversió.

04

Els estalvis futurs actualitzats han estat determinats tenint en compte l’increment dels costos de l’energia i de la taxa de descompte, mitjançant l’actualització dels fluxos de caixa de la inversió. Han estat considerats com a fluxos positius tots els beneficis generats com a resultat de la millora de l’eficiència energètica de l’edifici, i com a fluxos negatius tots els costos derivats del manteniment corresponent a les mesures de millora introduïdes en el projecte.

La taxa de descompte definida en el projecte correspon a la diferència entre el tipus d’interès nominal i la inflació.

05

Terminis per  amortitzar el canvi de caldera per aerotermia: Cas pràctic

Aquest cas pren com a base per al càlcul dels terminis per  amortitzar el canvi de caldera per aerotermia la rehabilitació energètica d’un habitatge que expliquem en una entrada anterior. En la situació inicial el sistema de generació d’ACS es basava en una antiga caldera de gas natural, per la qual cosa la primera intervenció consensuada amb l’usuari és el canvi de la caldera per una aerotermia només per a ACS. Aquesta intervenció en les instal·lacions de generació tèrmica forma part de les estratègies actives, ja que no actuem en la part passiva de l’habitatge.

L’equip de aerotermia per a ACS proposat presenta les següents característiques:

  • Potència nominal: 1500 w
  • SCOP (DHW): 3.57 segons la norma UNE-EN 16147
  • Capacitat d’acumulació: 200 litres

Anàlisis de la mesura de millora amb aerotermia ACS
Anàlisi estàtica

Com s’observa en la següent taula, el consum d’energia primària no renovable de calefacció i refrigeració no varia de la situació inicial a la millora proposada, ja que no s’actua en la part passiva. El consum de EPNR es redueix de 24.33 kwh/m² any a 9.29 kwh/m² any, que tradueix en un estalvi d’1.03 €/m² any.

06

En l’anàlisi estàtica, si considerem un cost de la inversió de 1500 €, l’estalvi net anual seria de 133.31 € amb una recuperació de la inversió d’11.25 anys.

07

Anàlisi dinàmica

En l’anàlisi dinàmica es considera:

  • Increment anual del cost de l’energia: 4.5%
  • Inflació prevista: 1%
  • Tipus d’interès nominal: 2.1%

08

S’observa que es pot amortitzar el canvi de caldera per aerotermia a partir del desè any ja s’estan produint estalvis gràcies a la inversió inicial en el canvi de la caldera per un sistema més eficient basat en aerotermia per a generació d’ACS.

09

 

Conclusions

De l’anterior anàlisi es poden extreure les següents conclusions:

  • En primer lloc l’ideal seria actuar sobre la part passiva de l’habitatge, reduint la demanda de calefacció i refrigeració. Però en aquest cas s’ha optat per intervenir primer en les instal·lacions d’ACS.
  • Un sistema basat en aerotermia pot ser una bona solució, ja que d’aquesta manera eliminem la quota mensual de gas natural, i tenim la possibilitat d’instal·lar un sistema fotovoltaic en el futur.
  • Aquests sistemes no requereixen gairebé de manteniment en comparació amb una caldera de gas natural i també eliminem les reixetes de ventilació obligatòries reduint les infiltracions d’aire no desitjades.
  • Tenim la possibilitat d’instal·lar un sistema d’aerotermia que ens serveixi per a ACS i per a calefacció i refrigeració, per exemple mitjançant fancoils.