Ajudes a l’autoconsum

RD 477/2021. Programes d’incentius per a l’execució d’instal·lacions lligades a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energies renovables (EERR), així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

ayudas foto

Aquest Pla té entre els seus objectius que Espanya aposti per la «descarbonització», invertint en infraestructures verdes, de manera que es transiti des de les energies fòssils fins a un sistema energètic net, sent la transició ecològica un dels seus quatre eixos transversals.

Inclou, entre els seus objectius energètics, aconseguir en 2030 una presència de les energies renovables sobre l’ús final d’energia del 42%, on la producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovable haurà de representar el 74% de la generació elèctrica, comportant una important reducció del nivell d’emissions de CO₂ i afavorint la transició a una economia baixa en carboni.

Els programes d’incentius que s’aproven per aquest Reial decret, estaran en vigor des de l’endemà de la publicació del mateix en el «Boletín Oficial del Estado» fins al 31 de desembre de 2023.

Els programes d’incentius aprovats per aquest reial decret són sis, dels quals tres es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, (programes d’incentius 1, 2 i 4), altres dos a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes d’incentius 3 i 5), i l’últim a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa d’incentius 6).

Els programes d’incentius 4, 5 i 6 estan dirigits principalment als destinataris últims que no realitzin activitats econòmiques, per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.

Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Serà actuació subvencionable la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts renovables, destinades a la climatització o producció d’ACS en habitatges.

NOTA: Entenem que aquests programes van dirigits a propietaris d’habitatges que pretenguin instal·lar fotovoltaica per a autoconsum i millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques.

Totes les instal·lacions acollides a qualsevol programa d’incentius aprovat per aquest reial decret (excepte la biomassa) hauran de comptar amb un sistema de monitoratge de l’energia elèctrica o tèrmica produïda per la instal·lació objecte de subvenció.

Per a les actuacions subvencionables del programa 4, s’haurà de preveure que, en còmput anual, la suma de l’energia elèctrica consumida per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació objecte d’ajuda sigui igual o major al 80% de l’energia anual generada per la instal·lació.

Les actuacions subvencionables dins del programa d’incentius 6 inclouen les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per a climatització i/o aigua calenta sanitària en habitatges.

ayudas autoconsumo2

Costos elegibles

 • La inversió en equips i materials relacionades amb les tipologies d’actuació objecte d’ajuda, inclosa la corresponent als sistemes d’acumulació en el seu cas.
 • Els costos d’execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d’actuació objecte d’ajuda.
 • Els costos de la redacció dels projectes o memòries tècniques relacionats amb les tipologies d’actuació objecte d’ajuda.
 • Els costos de la direcció facultativa relacionades amb les tipologies d’actuació objecte d’ajuda.
 • Els costos de gestió de la sol·licitud de l’ajuda, inclosa la redacció d’informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud. Només seran elegibles les despeses de gestió que no superin el 4% de l’import de l’ajuda sol·licitada, amb un límit màxim de 3.000€ per expedient.

Costos subvencionables màxims, costos de referència i quantia de les ajudes

En cada programa d’incentius s’estableix com un percentatge del cost subvencionable de la instal·lació de generació i, en el seu cas, de la instal·lació d’emmagatzematge, o com un valor fix per unitat de potència o capacitat d’emmagatzematge, «mòdul».

Programes d’incentius 4 (Sector residencial)

 • Instal·lació Fotovoltaica autoconsum: entre 300 – 600 €/kWp
 • Incorporació emmagatzematge autoconsum: 140 – 490 €/kWh

NOTA: Per exemple, per a una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum de menys de 10kwp l’ajuda seria de 600 euros per kw pic instal·lat.

Programes d’incentius 5

 • Incorporació emmagatzematge autoconsum en instal·lacions existents: 140 – 490 €/kWh

Programes d’incentius 6 (Sector residencial)

 • Instal·lacions aerotèrmica aire-aigua: 500 €/kW (màxim 3.000 €/habitatge)
 • Instal·lació Solar Tèrmica: 450 – 900 €/kW (màxim entre 550 – 1.800 €/habitatge)
 • Biomassa: 250 €/kW (màxim entre 2.500 – 3.000 €/habitatge)
 • Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques: 1.600 – 2.250 €/kW (màxim entre 9.000 – 13.500 €/habitatge)

De manera addicional s’afegeixen les següents ajudes a aquestes actuacions:

 • Instal·lació terra radiant (100% amb energia renovable): 600 €/kW (límit màxim de 3.600 € per aquest concepte)
 • Instal·lació radiadors de baixa temperatura o ventiloconvectors (100% amb energia renovable): 550 €/kW (límit màxim de 1.830 € per aquest concepte).
 • Desmantellament d’instal·lacions existents: Per a solar tèrmica: 350 €/kW (385 € límit màxim per aquest concepte).

En el RD 477/2021 també s’estableixen ajudes addicionals per repte demogràfic, per a municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

NOTA: Totes aquestes ajudes van enfocades a la part activa dels habitatges, és a dir als sistemes de generació (fotovoltaica per a autoconsum) i als sistemes de producció d’ACS i climatització. Paral·lelament a aquestes actuacions recomanem millorar l’envolupant tèrmica dels habitatges (part passiva), de manera que es pugui reduir la demanda energètica de calefacció i refrigeració. Reduint la demanda podrem reduir encara més els consums energètics i així reduir més la nostra factura energètica.