Serveis per a altres professionals

A mes de proporcionar serveis d'arquitectura per a clients finals que volen construir, reformar o rehabilitar, desenvolupem projectes per a altres professionals, principalment d’habitatge unifamiliar. Proporcionar serveis per altres estudis d’arquitectura es una línia de negoci que cada vegada desenvolupem mes, gràcies entre d’altres coses, a l’exit de les tecnologies BIM i a la possibilitat de treballar en xarxa.

Memòries de projecte

Bàsic

 • Memòria descriptiva + constructiva; Compliment del CTE (justificació del CTE DB SI); Pressupost de projecte bàsic

Executiu

 • Memòria descriptiva + constructiva
 • Justificació del compliment del CTE DB SUA
 • Justificació del compliment del CTE DB HS
 • Justificació del compliment del CTE DB HR
 • Justificació del compliment del CTE DB HE
 • Amidaments
 • Pressupost d’executiu

Annexes de projecte

Complements de la memòria

 • Certificació d’eficiència energètica
 • Estudi básic de seguretat i salut
 • Estudi de seguretat i salut
 • Projecte de demolició
 • Estudi d'Impacte i integració paisatgística
 • Estudi de gestió de residus de la construcció
 • Pla de control de qualitat

Compliment d'altres reglaments

 • Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE)
 • Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT)

Plànols

En CAD

 • Plànols de projecte bàsic
 • Plànols de projecte executiu

En BIM

 • Plànols de projecte bàsic
 • Plànols de projecte executiu