Serveis per particulars

T'oferim els serveis mes habituals que donem als particulars que necessiten d'un tècnic.

Tècnic de confiança i proximitat

Realitzem molts dels serveis que necessiten de la figura d’un tècnic de confiança:

  • Cédules d’habitabilitat
  • Certificacions energètiques
  • Segregacions i agregacions
  • Canvis d’ús
  • Aixecaments de plànols
  • Certificats e informes
  • Consultes a ajuntaments

Arquitectura responsable

Dissenyem projectes tenint cura de l’eficiència energètica i del seu impacte ambiental, sense deixar de banda un disseny flexible, adaptable en el temps i als usos futurs de l’usuari o la biohabitabilitat d’aquests.

Tenim experiència en reformes i rehabilitacions, obra nova i ampliació d’habitatges, com podras veure a la secció de projectes.

+ exemples

Consultoria d’eficiència energètica

Oferim assessorament tècnic per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat del teu habitatge, per aconseguir edificis de consum quasi nul. Realitzem simulacions energétiques, càlculs de la demanda i consums energètics, justificacions de normatives segons el CTE actual, càlculs de càrregues tèrmiques, estudis de ponts tèrmics, certificacions energètiques, i càlculs de rendibilitat i amortitzacions econòmiques.

Aquests estudis poden vindre acompanyats de projectes de rehabilitació energètica, i en cas que sigui així, es realitzarà una col·laboració amb La Casa de l'Energia el Prat de Llobregat.